මොකද්ද මේ මයින්ඩ් මසල් කනෙක්ශන් කියන්නෙ ?

පිලිගන්නව අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකට ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නෙ ටිකක් අලුතෙන් කතා කරන මාතෘකාවක් ගැන. අහල තියනවද මයින්ඩ් මසල් කනෙක්ශන් කියල දෙයක් ගැන ? සමහර අය අහල ඇති සමහර අය අහල නැතුව ඇති ඉතින් හැමෝටම දැනගන්න අද අපි කතා කරමු මේක ගැන. ඇත්තටම මයින්ඩ් මසල් කනෙක්ශන් කියල කියන්නෙ සරලවම කියනව නම් අපි යම්කිසි බරක් …

මොකද්ද මේ මයින්ඩ් මසල් කනෙක්ශන් කියන්නෙ ? Read More »