සීනි වලට කැමති නැති අයට ගෙදරිදිම හදාගන්න පුලුවන් මාස් ගෙනර් එකක්

ඔන්න එහෙනම් විවේකිව ඉන්න සෙනසුරාදා දවසෙ පොස්ට් එකක් අරන් අපි අවා…. අපි සාමන්යෙන් මාස් ගෙනර් එකක් ගැන කතා කරද්දි අපි දකින දෙයක් තමයි හුගක් අය කැමති නැහැ සීනි සහිත මාස් ගෙනර් වලට… ඉතින් මේ පොස්ට් එකෙන් කතා කරන්නෙ සීනි රහිත ස්වභාවික දේවල් වලින් ෆැට් එක ලබා දෙන මාස් ගෙනර් එකක් හදන හැටි… හැබැයි මෙතන්දි සීනි …

සීනි වලට කැමති නැති අයට ගෙදරිදිම හදාගන්න පුලුවන් මාස් ගෙනර් එකක් Read More »